Regulamin Organizacyjny

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KOMENDY POWIATOWEJ

PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ŻYWCU

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

§ 1.

Regulamin organizacyjny Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żywcu, zwanej dalej „Komendą Powiatową”, określa szczegółową organizację Komendy Powiatowej, w tym:

 1. kierowanie pracą Komendy Powiatowej;
 2. strukturę organizacyjną Komendy Powiatowej;
 3. zadania wspólne i zakres działania poszczególnych komórek organizacyjnych;
 4. wzory pieczęci i stempli;
 5. liczbę i rodzaj stanowisk służbowych w komórkach organizacyjnych Komendy Powiatowej.

§ 2.

 1. Komenda jest zakwalifikowana do III kategorii Komend powiatowych/ miejskich Państwowej Straży Pożarnej.
 2. Terenem działania Komendy Powiatowej jest obszar powiatu żywieckiego
 3. W skład powiatu żywieckiego wchodzą następujące gminy;
  • Czernichów,
  • Gilowice
  • Jeleśnia
  • Koszarawa
  • Lipowa
  • Łękawica
  • Łodygowice,
  • Milówka,
  • Radziechowy – Wieprz,
  • Rajcza,
  • Ślemień,
  • Świnna,
  • Ujsoły,
  • Węgierska Góra,
  • Miasto Żywiec
 4.  Siedzibą Komendy Powiatowej jest miasto Żywiec

§ 3.

Użyte w regulaminie organizacyjnym skróty oznaczają:

 1. KW PSP - Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach;
 2. OSP - Ochotniczą Straż Pożarną;
 3. JRG – Jednostkę Ratowniczo Gaśniczą Państwowej Straży Pożarnej;
 4. KSRG - Krajowy System Ratowniczo Gaśniczy.

ROZDZIAŁ II

Kierowanie pracą komendy powiatowej

§ 4.

 1. Do podpisu i aprobaty Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Żywcu, zwanego dalej „Komendantem Powiatowym”, zastrzega się dokumentację:
  • dotyczącą zobowiązań majątkowych i finansowych, jako dysponenta środków budżetowych po parafowaniu głównego księgowego; projekty pism, decyzji i innych rozstrzygnięć w sprawach dotyczących dochodów i wydatków budżetowych, inwentaryzacji oraz postępowań dotyczących szkód wyrządzonych w majątku jednostki, są przedkładane Komendantowi Powiatowemu po uzyskaniu aprobaty głównego księgowego;
  • kierowaną do KW PSP w Katowicach, Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, centralnych organów państwa oraz wojewódzkiej administracji rządowej i samorządowej, wojewódzkiej administracji zespolonej, samorządowych jednostek organizacyjnych powiatu, organów kontroli państwowej, prokuratury, sądów, kierownictw związków zawodowych i organizacji społecznych;
  • pisma kierowane do senatorów i posłów;
  • odpowiedzi na skargi i wnioski dotyczące działalności Zastępcy Komendanta Powiatowego, kierowników komórek organizacyjnych Komendy Powiatowej w Żywcu oraz jej pracowników;
  • zakresy czynności Zastępcy Komendanta Powiatowego, oraz pracowników i strażaków Komendy Powiatowej w Żywcu;
  • zarządzenia, decyzje, rozkazy, delegacje służbowe, plany pracy i kontroli i inne dokumenty koordynujące działania organów ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu żywieckiego;
  • władcze akty administracyjne wydawane przez Komendanta Powiatowego, jako organu administracji publicznej.
 2. Zastrzega się do podpisu i aprobaty Zastępcy Komendanta Powiatowego dokumentację z zakresu merytorycznego działania nadzorowanych komórek organizacyjnych, z wyjątkiem wymienionych w ust. 1. lub, wobec których kierownicy komórek organizacyjnych uzyskali pisemne upoważnienie.
 3. Komendant Powiatowy lub upoważniony przez niego Zastępca Komendanta Powiatowego przyjmuje interesantów w sprawach skarg, wniosków, zażaleń i odwołań raz w tygodniu.
 4. Dzień i godziny przyjęć interesantów w sprawach jak w ust. 3, Komendant podaje do powszechnej wiadomości poprzez wywieszenie jej na tablicy informacyjnej w budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żywcu.

§ 5.

Zasady funkcjonowania i pełnienia służby w PSK i JRG określa regulamin pracy i służby Komendy Powiatowej wydany w oparciu o Zarządzenie Nr 5 KG PSP

z dnia 21 czerwca 2006 r. w sprawie ramowego regulaminu służby w jednostkach organizacyjnych PSP oraz regulaminu musztry i ceremoniału pożarniczego.

Rozdział III

Struktura organizacyjna Komendy Powiatowej

§ 6.

W skład Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żywcu wchodzą następujące komórki organizacyjne, które przy znakowaniu spraw i akt posługują się symbolami:

 1. Wydział Operacyjno - Szkoleniowy symbol – PR;
 2. Sekcja Kontrolno-Rozpoznawcza  -symbol – PZ;
 3. Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Organizacyjnych -symbol – PO      
 4. Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Kadrowych -symbol – PK;
 5. Sekcja Finansów  -symbol – PF;
 6. Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Kwatermistrzowskich -symbol –PT;
 7. Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Technicznych -symbol – PTT;   
 8. Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza -symbol PJRG.

§ 6.

1. Komendantowi Powiatowemu podlegają bezpośrednio:

 1. Sekcja Finansów;
 2. Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Kadrowych;
 3. Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Organizacyjnych,
 4. Sekcja Kontrolno-Rozpoznawcza;
 5. Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Kwatermistrzowskich;
 6. Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Technicznych.

 2. Zastępca Komendanta Powiatowego nadzoruje:

 • Wydział Operacyjno - Szkoleniowy;
 • Jednostkę Ratowniczo-Gaśniczą.

2.1  Do zadań Zastępcy Komendanta Powiatowego w zakresie ochrony informacji niejawnych (oznakowanie akt i pism – symbol PN) oraz w zakresie BHP (oznakowanie akt i pism – symbol PBHP) należy w szczególności:

 1. pełnienie funkcji Pełnomocnika do spraw Ochrony Informacji Niejawnych zwanego „Pełnomocnikiem Ochrony Informacji Niejawnych”,
 2. zapewnienie wymaganej ochrony informacji niejawnych wytwarzanych, przetwarzanych, przechowywanych i przesyłanych oraz systemów i sieci teleinformatycznych;
 3. kontrolowanie stanu ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów w tym zakresie;
 4. opracowywanie i nadzorowanie realizacji planów w zakresie ochrony informacji niejawnych;
 5. planowanie i prowadzenie szkoleń pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych;
 6. prowadzenie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy;
 7. sporządzanie i przedstawianie Komendantowi Powiatowemu, co najmniej raz w roku, okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy zawierających propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy;
 8. prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby, a także przechowywanie wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy;
 9. przedstawianie Komendantowi Powiatowemu wniosków dotyczących zachowania wymagań ergonomii na stanowiskach pracy oraz wyników z badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy;
 10. ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz opracowywanie wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków oraz zachorowań na choroby zawodowe, a także kontrola realizacji tych wniosków;
 11. współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi lub osobami, w szczególności w zakresie organizowania i zapewnienia odpowiedniego poziomu szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zapewnienia właściwej adaptacji zawodowej nowo zatrudnionych pracowników;
 12. uczestniczenie w pracach, powołanej przez Komendanta Powiatowego, komisji bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w innych zakładowych komisjach zajmujących się problematyką bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym zapobieganiem chorobom zawodowym i wypadkom przy pracy.

Rozdział IV

Zadania wspólne i zakres działania poszczególnych komórek organizacyjnych

§ 7.

 1. Komórki organizacyjne mają obowiązek współdziałania i współpracy między sobą, a także współpracują z jednostkami organizacyjnymi ochrony przeciwpożarowej oraz innymi jednostkami administracji publicznej i organizacjami wykonującymi zadania na rzecz ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa, a także realizują inne zadania z zakresu ochrony ludności.
 2. W realizacji zadań obejmujących czynności kilku komórek organizacyjnych ich prowadzenie należy do komórki organizacyjnej, której zakres zadań obejmuje najwięcej zadań lub właściwy przełożony służbowy wydał w tym zakresie stosowną dyspozycję.
 3. Sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem lub spory kompetencyjne dotyczące zakresu i zadań komórek organizacyjnych komendy rozstrzyga Komendant Powiatowy.
 4. Do wspólnych zadań wszystkich komórek organizacyjnych Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żywcu, przy uwzględnieniu ich zakresów merytorycznych, należy w szczególności:
  1. planowanie i realizacja budżetu Komendy Powiatowej PSP w Żywcu;
  2. podejmowanie działań związanych z wdrażaniem postępu w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej  i ratownictwa;
  3. sporządzanie programu działania oraz planu pracy Komendy Powiatowej PSP w Żywcu, analiz, prognoz, ocen, informacji i sprawozdań z zakresu realizowanych zadań;
  4. współdziałanie z ogniwami Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, stowarzyszeniami, związkami zawodowymi działającymi w Komendzie Powiatowej PSP w Żywcu oraz innymi organami i jednostkami organizacyjnymi;
  5. współdziałanie z komórkami organizacyjnymi Starostwa Powiatowego w Żywcu oraz z innymi służbami, inspekcjami i strażami, a także z podmiotami KSRG;
  6. współdziałanie z organami jednostek samorządu terytorialnego;
  7. załatwianie skarg i wniosków oraz odwołań wnoszonych przez obywateli, instytucje i organy władzy;
  8. realizowanie zaleceń pokontrolnych;
  9. realizowanie zadań z zakresu spraw obronnych, przestrzegania zasad ochrony tajemnicy prawem chronionej;
  10. realizowanie zadań w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy;
  11. zlecanie właściwym podmiotom zewnętrznym obsługi prawnej Komendy Powiatowej;
  12. opracowywanie materiałów do udostępniania jako informacja publiczna;
  13. wykonywanie zadań wynikających z aktów normatywnych oraz prowadzenie podręcznych rejestrów tematycznych aktów prawnych z obowiązującego zakresu działania komórki organizacyjnej;
  14. przestrzeganie ustalonych procedur obiegu dokumentów (instrukcji kancelaryjnej) i realizowanie prac archiwalnych w zakresie przekazywania wytworzonych akt archiwalnych i dokumentów do archiwum i ich brakowania;
  15. realizowanie zadań związanych z pełnieniem przez Komendanta Powiatowego funkcji w Powiatowym Zespole Reagowania Kryzysowego;
  16. współudział w organizacji i realizacji szkoleń oraz doskonalenia zawodowego;
  17.  realizacja przedsięwzięć dotyczących organizacji KSRG na obszarze powiatu..

§ 8.

Do zadań Wydziału Operacyjno - Szkoleniowego należy w szczególności:

 1. analizowanie stanu zabezpieczenia operacyjnego na obszarze powiatu oraz przygotowanie Komendy Powiatowej PSP w Żywcu do organizacji działań ratowniczych, w tym w czasie nadzwyczajnych zagrożeń, katastrof lub klęsk żywiołowych, a także  nadzór nad prawidłowością prowadzenia akcji ratowniczych;
 2. opracowywanie planów ratowniczych i ich bieżąca aktualizacja;
 3. przyjmowanie zgłoszeń o wystąpieniu zdarzeń niebezpiecznych i dysponowanie niezbędnych sił i środków do ich likwidacji, ewentualnie przekierowywanie zgłoszeń do właściwych służb;
 4. koordynacja działań ratowniczych lub kierowanie siłami i środkami zaangażowanymi w działania ratownicze na obszarze powiatu;
 5. przygotowanie dokumentacji w sprawach dotyczących tworzenia, przekształcania lub likwidacji jednostek ochrony przeciwpożarowej i jednostek ratowniczo - gaśniczych;
 6. analizowanie stanu wyposażenia Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej i innych jednostek KSRG oraz przedstawianie wniosków w tym zakresie;
 7. zapewnienie funkcjonowania stanowiska kierowania, ustalanie potrzeb w zakresie jego wyposażenia w sprzęt i urządzenia umożliwiające dysponowanie oraz kierowanie siłami i środkami KSRG na obszarze działania oraz umożliwiające współpracę z Wojewódzkim Stanowiskiem Koordynacji Ratownictwa w Katowicach;
 8. sporządzanie analiz i wniosków z działań ratowniczych prowadzonych przez jednostki KSRG, prowadzenie ewidencji zaistniałych zdarzeń oraz wydawanie niezbędnych zaświadczeń;
 9. współdziałanie przy planowaniu systemów łączności dyspozycyjnej, dowodzenia i współdziałania a także systemów alarmowania na obszarze działania oraz obsługa urządzeń monitoringu pożarowego i alarmowania;
 10. przygotowywanie projektów umów zawieranych z jednostkami ochrony przeciwpożarowej, innymi służbami, inspekcjami, strażami, instytucjami oraz podmiotami, które dobrowolnie zgodziły się współpracować  w akcjach ratowniczych;
 11. nadzorowanie gotowości operacyjnej Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej oraz innych podmiotów KSRG, analizowanie gotowości operacyjno - technicznej na podstawie raportów dobowych oraz prowadzonych kontroli, a także przedstawienie wniosków w tym zakresie;
 12. przeprowadzanie inspekcji gotowości operacyjnej Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej oraz OSP na obszarze powiatu pod względem przygotowania do działań ratowniczych;
 13. przygotowanie do działań w ramach odwodów operacyjnych, współdziałanie w zakresie operacyjnego zabezpieczenia powiatów sąsiednich;
 14. koordynowanie prac w zakresie funkcjonowania KSRG;
 15. prowadzenie ewidencji jednostek wchodzących w skład KSRG na obszarze działania;
 16. nadzór nad organizacją oraz uzgadnianie sposobów połączenia systemu monitoringu pożarowego z Komendą Powiatową PSP w Żywcu;
 17. bieżące informowanie rzecznika prasowego Komendanta Powiatowego o szczególnych zdarzeniach, odnotowanych w powiecie i  postępie akcji ratowniczych;
 18. planowanie i organizowanie szkoleń na potrzeby Komendy Powiatowej PSP w Żywcu i KSRG na obszarze powiatu;
 19. organizowanie szkolenia i doskonalenia specjalistycznego (w tym także medycznego); członków ochotniczych straży pożarnych w zakresie ratownictwa;
 20. inicjowanie przedsięwzięć w zakresie kultury fizycznej i sportu z udziałem podmiotów  KSRG na obszarze powiatu;
 21. organizowanie obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego wymaganych stosownymi przepisami, prowadzenie okresowej oceny sprawności fizycznej strażaków oraz prowadzenie spraw z zakresu szkolenia i doskonalenia zawodowego strażaków i pracowników cywilnych Komendy Powiatowej PSP w Żywcu.
 22. analizowanie i planowanie potrzeb sprzętowych oraz wdrażanie i nadzorowanie sieci informatycznej funkcjonującej w komórkach organizacyjnych Komendy Powiatowej PSP w Żywcu;
 23. zapewnienie niezawodnego działania sieci informatycznej  funkcjonującej w komórkach organizacyjnych Komendy Powiatowej PSP w Żywcu;
 24. nadzór oraz analizowanie i wdrażanie komputerowych systemów wspomagania dysponowania i koordynowania działaniami ratowniczymi, a także innych systemów przewidzianych do bieżącej analizy gotowości operacyjnej podmiotów KSRG oraz wykorzystywanych w działalności Komendy Powiatowej PSP w Żywcu;
 25. współdziałanie z właściwymi organami, instytucjami i innymi jednostkami w zakresie rozwoju technik informatycznych;
 26. planowanie i wdrażanie w jednostkach KSRG nowoczesnych technik informatycznych;
 27. sporządzanie informacji i analiz z zakresu informatyki;
 28. wdrażanie zunifikowanych systemów teleinformatycznych;
 29. systematyczne archiwizowanie danych elektronicznych przechowywanych w  urządzeniach otoczenia sieciowego sieci informatycznej Komendy Powiatowej PSP w Żywcu;
 30. realizacja zadań administratora sieci i środowisk programowych;
 31. administrowanie i nadzór nad elektronicznym przetwarzaniem informacji niejawnych;
 32. utrzymanie w sprawności istniejących w Komendzie Powiatowej PSP w Żywcu systemów teleinformatycznych;
 33. nadzór nad stroną internetową Komendy Powiatowej PSP w Żywcu, kontami pocztowymi i pocztą   elektroniczną.
 34. planowanie systemów łączności dyspozycyjnej, dowodzenia i współdziałania, a także  systemów alarmowania na obszarze działania Komendy Powiatowej PSP w Żywcu oraz obsługa urządzeń monitoringu pożarowego i alarmowania;
 35. nadzór oraz analizowanie potrzeb technicznych i sprzętowych oraz wdrażanie systemów łączności dla potrzeb Komendy Powiatowej PSP w Żywcu, a także do bieżącej analizy gotowości operacyjnej podmiotów KSRG oraz ich alarmowania i  dysponowania w obszary chronione.
 36. zapewnienie ciągłego funkcjonowania instalacji telefonicznej i łączności  bezprzewodowej funkcjonującej w komórkach organizacyjnych Komendy  Powiatowej PSP w Żywcu;
 37. współdziałanie z właściwymi organami, instytucjami i innymi jednostkami w zakresie rozwoju technik łączności na potrzeby rozwoju ratownictwa i innych zadań z zakresu ochrony ludności;
 38. analizowanie stanu zabezpieczenia w środki łączności jednostek organizacyjnych straży pożarnych na obszarze działania Komendy Powiatowej PSP w Żywcu;
 39. koordynowanie prac z zakresu organizacji, funkcjonowania i nadzoru łączności  jednostek KSRG na obszarze działania Komendy Powiatowej PSP w Żywcu;
 40. planowanie i wdrażanie w jednostkach KSRG na obszarze działania Komendy Powiatowej PSP w Żywcu nowoczesnych technik  łączności;
 41. sporządzanie informacji i analiz z zakresu organizacji łączności.

§ 9.

Do zadań Sekcji Kontrolno - Rozpoznawczej należy w szczególności:

 1. rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń poprzez przeprowadzanie czynności kontrolno-rozpoznawczych;
 2. współpraca z organami Policji, Prokuratury, Nadzoru Budowlanego, Inspekcji Pracy oraz organami administracji i innymi instytucjami w zakresie poprawy stanu zabezpieczenia ppoż. oraz likwidacji innych miejscowych zagrożeń;
 3. inicjowanie i koordynowanie działań zmierzających do poprawy stanu ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu;
 4. opracowywanie i aktualizacja katalogu i mapy zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń;
 5. opracowywanie projektów decyzji i postanowień w zakresie poprawy stanu zabezpieczenia ppoż. oraz likwidacji innych miejscowych zagrożeń;
 6. analizowanie przyczyn pożarów zaistniałych na terenie powiatu, w tym nieprawidłowości, które przyczyniły się do ich powstania oraz rozprzestrzeniania się;
 7. opracowywanie opinii dotyczących bezpieczeństwa pożarowego budynków, innych obiektów budowlanych i terenów oraz imprez masowych;
 8. organizowanie i prowadzenie działalności informacyjnej w zakresie upowszechniania i przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych;
 9. rozpoznawanie możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej;
 10. przygotowywanie projektu stanowiska Komendanta Powiatowego w sprawie przekazywania do użytku obiektów budowlanych;
 11. przeprowadzanie analiz i ocen stanu bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej w odniesieniu do poszczególnych rodzajów budynków, innych obiektów budowlanych oraz terenów;
 12. wykonywanie zadań w stosunku do zakładów o zwiększonym i dużym ryzyku w zakresie zapobiegania poważnym awariom przemysłowym w oparciu o ustawę prawo ochrony środowiska;
 13. wdrażanie w działalności kontrolno-rozpoznawczej nowych wymagań zawartych w znowelizowanych przepisach techniczno - budowlanych, o ochronie przeciwpożarowej oraz Polskich Normach dotyczących bezpieczeństwa pożarowego.
 14. nadzorowanie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych na terenie działania Komendy Powiatowej PSP w Żywcu,
 15. opracowywanie zestawień obejmujących wyniki kontroli przestrzegania przepisów przeciwpożarowych oraz kontroli działań zapobiegającym poważnym awariom przemysłowym;
 16. nadzór nad organizacją oraz uzgadnianie sposobów połączenia systemu monitoringu pożarowego z Komendą Powiatową PSP w Żywcu

§ 10.

Do zadań Samodzielnego Stanowiska Pracy ds. Organizacyjnych należy w szczególności:

 1. realizowanie zadań z zakresu planowania pracy Komendy Powiatowej PSP w Żywcu;
 2. organizowanie odpraw służbowych, narad i konferencji z udziałem Komendanta Powiatowego;
 3. opracowywanie i ewidencjonowanie zarządzeń, decyzji, rozkazów, instrukcji i wytycznych Komendanta Powiatowego;
 4. prowadzenie archiwum Komendy Powiatowej PSP w Żywcu i spraw związanych z archiwizacją dokumentów tj. przyjmowania dokumentów do archiwum, udostępniania dokumentów i brakowania dokumentów;
 5. prowadzenie spraw obiegu dokumentów i instrukcji kancelaryjnej w Komendzie Powiatowej PSP w Żywcu;
 6. organizowanie współpracy z terenowymi organami administracji publicznej, innymi instytucjami i jednostkami ochrony przeciwpożarowej;
 7. organizowanie i prowadzenie działalności informacyjno-promocyjnej Komendy Powiatowej PSP w Żywcu przez rzecznika prasowego
 8. przygotowanie zbiorczych analiz oraz wniosków z zakresu działania Komendy Powiatowej PSP w Żywcu;
 9. opracowywanie propozycji zmian struktur wewnątrz organizacyjnych Komendy Powiatowej PSP w Żywcu;
 10. organizowanie systemu i koordynacji kontroli wewnętrznej komórek organizacyjnych Komendy Powiatowej PSP w Żywcu i Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej;
 11. realizowanie zadań z zakresu skarg i wniosków, prowadzenie ewidencji skarg i wniosków dla Komendy Powiatowej PSP w Żywcu;
 12. prowadzenie kancelarii ogólnej i sekretariatu Komendanta Powiatowego;
 13. ewidencjonowanie pieczęci i stempli w Komendzie Powiatowej PSP w Żywcu;
 14. prowadzenie spraw w zakresie organizowania, koordynowania i nadzorowania nad przygotowaniami obronnymi w Komendzie Powiatowej PSP w Żywcu;
 15. koordynowanie realizacji zadań obronnych.
 16. prowadzenie kancelarii tajnej.

§ 11.

Do zadań Samodzielnego Stanowiska  Pracy ds. Kadrowych należy w szczególności:

 1. realizowanie założeń polityki kadrowo - płacowej Komendanta Powiatowego;
 2. przygotowywanie zakresów czynności dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych w Komendzie Powiatowej PSP w Żywcu;
 3. opracowywanie regulaminów, wytycznych i procedur dotyczących służby i pracy w Komendzie Powiatowej PSP w Żywcu;
 4. opracowywanie propozycji zmian struktur wewnątrz organizacyjnych Komendy Powiatowej PSP w Żywcu oraz analizowanie stanu przyznanych etatów;
 5. prowadzenie spraw osobowych strażaków i pracowników cywilnych oraz emerytów i rencistów Komendy Powiatowej PSP w Żywcu;
 6. sporządzanie i kompletowanie dokumentacji emerytalno - rentowej strażaków i pracowników cywilnych Komendy Powiatowej PSP w Żywcu;
 7. realizowanie zadań z zakresu profilaktyki zdrowotnej strażaków i pracowników cywilnych Komendy Powiatowej PSP w Żywcu;
 8. analizowanie stanu i poziomu kwalifikacji strażaków i pracowników cywilnych oraz realizowanie zadań z zakresu wyszkolenia kwalifikacyjnego.

§ 12.

Do zadań Sekcji Finansów należy w szczególności:

 1. sprawowanie nadzoru w imieniu Komendanta Powiatowego nad gospodarką finansową;
 2. prowadzenie rachunkowości Komendy Powiatowej PSP w Żywcu;
 3. prowadzenie gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi zasadami, polegającej zwłaszcza na:
  • wykonywaniu dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad wykonywania budżetu, gospodarki środkami pozabudżetowymi i innymi będącymi w dyspozycji Komendy Powiatowej PSP w Żywcu,
  • zapewnieniu pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez Komendę Powiatową PSP w Żywcu,
  • przestrzeganiu zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych,
  • zapewnieniu terminowego ściągania należności;
 4. analizowanie wykorzystania środków przydzielonych z budżetu, środków pozabudżetowych i innych będących w dyspozycji Komendy Powiatowej PSP w Żywcu,
 5. prowadzenie wewnętrznej kontroli finansowej (kontroli w zakresie legalności dokumentów oraz operacji gospodarczych);
 6. nadzór nad prawidłowością przebiegu i rozliczanie inwentaryzacji majątku Komendy Powiatowej PSP w Żywcu,
 7. prowadzenie kasy dla środków budżetowych i pozabudżetowych.

§ 13.

Do zadań Samodzielnego Stanowiska Pracy ds. Kwatermistrzowskich należy w szczególności:

 1. administrowanie oraz zapewnienie właściwego stanu technicznego użytkowanych obiektów, pomieszczeń i lokali mieszkalnych pozostających w dyspozycji Komendy Powiatowej PSP w Żywcu, a także planowanie i realizacja inwestycji i remontów w tym zakresie;
 2. opracowywanie planu potrzeb w zakresie wydatków rzeczowych, w tym także wyposażenia strażaków w odzież ochronną, specjalną, bądź wyposażenia osobistego;
 3. prowadzenie obsługi mieszkaniowej, mundurowej i socjalnej strażaków, pracowników cywilnych i emerytów Komendy Powiatowej PSP w Żywcu;
 4. dokonywanie zakupów i dostaw sprzętu, paliwa, materiałów, urządzeń  i usług niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania Komendy Powiatowej PSP w Żywcu, ze szczególnym uwzględnieniem procedur wynikających z ustawy prawo zamówień publicznych;
 5. zabezpieczenie logistyczne działań ratowniczych, ćwiczeń i szkoleń prowadzonych przez podmioty KSRG na terenie powiatu oraz ich przygotowanie do działań w ramach odwodów operacyjnych;
 6. prowadzenie spraw z zakresu gospodarki magazynowej Komendy Powiatowej PSP w Żywcu;
 7. prowadzenie ewidencji ilościowo – wartościowej majątku;
 8. likwidowanie zbędnych rzeczowych składników majątku;
 9. sporządzanie planów zakupów i robót budowlano-instalacyjnych oraz ich realizacja ze środków finansowych pozostających w dyspozycji Komendy Powiatowej PSP w Żywcu;
 10. prowadzenie postępowań wyjaśniających związanych ze szkodami w mieniu Komendy Powiatowej, zawinionych przez kierowników jej komórek organizacyjnych, a także nadzór nad procedurami postępowań odszkodowawczych prowadzonych przez Dowódcę JRG i kierowników komórek organizacyjnych Komendy Powiatowej PSP w Żywcu;
 11. systematyczne analizowanie potrzeb w zakresie sprzętu pożarniczego i ratowniczego, środków gaśniczych i neutralizatorów i ustalenie z komórką właściwą ds. operacyjnych priorytetów w tym zakresie;
 12. realizowanie prac dotyczących projektów związanych z pozyskiwaniem środków z funduszy strukturalnych i celowych Unii Europejskiej i z innych źródeł;
 13. ewidencja oraz nadzór i konserwacja sprzętu obrony cywilnej.

§ 14.

Do zadań Samodzielnego Stanowiska Pracy ds. Technicznych należy w szczególności:

 1. inicjowanie i podejmowanie działań na rzecz utrzymania gotowości operacyjno-technicznej samochodów i sprzętu silnikowego;
 2. prowadzenie spraw dotyczących ewidencji, rejestracji i przeglądów technicznychpojazdów, przyczep i sprzętu silnikowego, w tym agregatów prądotwórczych;
 3. obsługa transportowa komórek organizacyjnych Komendy Powiatowej PSP w Żywcu;
 4. prowadzenie gospodarki częściami zamiennymi, olejami,  smarami i innymi materiałami  eksploatacyjnymi;
 5. nadzorowanie i analizowanie prawidłowości prowadzenia przez komórki organizacyjneKomendy Powiatowej PSP w Żywcu dokumentacji związanej z samochodami i sprzętem silnikowym, a w szczególności rozliczania zużycia paliw, olejów, smarów i innych materiałów eksploatacyjnych;
 6. organizowanie przeglądów, napraw oraz konserwacji samochodów, sprzętu silnikowego, ratowniczego i innych urządzeń i instalacji technicznych;
 7. wypracowywanie wymogów parametrów technicznych dla nowo zakupywanych samochodów i sprzętu silnikowego.

 § 15.

Do zakresu działania Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej PSP należy w szczególności:

 1. organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych w czasie walki z pożarami oraz likwidacji miejscowych zagrożeń;
 2. dokumentowanie toku pełnienia służby ze szczególnym uwzględnieniem sporządzania informacji z prowadzonych działań ratowniczych.
 3. wykonywanie pomocniczych czynności w czasie klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń, gdy działaniami kierują inne służby;
 4. wykonywanie podstawowych czynności ratowniczych w obszarze chronionym oraz w ramach odwodów operacyjnych;
 5. przygotowanie własnych sił i środków do wypełniania zadań ratowniczych na przydzielonym obszarze chronionym.
 6. współdziałanie z innymi służbami ratowniczymi na przydzielonym obszarze działania w zakresie doskonalenia likwidacji zdarzeń;
 7. rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych , poznawanie własnego terenu działania, w tym organizacja i udział w ćwiczeniach na obiektach;
 8. realizowanie zajęć sportowych dla strażaków pełniących służbę w JRG;
 9. prowadzenie doskonalenia zawodowego;
 10. udział w aktualizacji:
  • a) stanu gotowości operacyjnej,
  • b) procedur ratowniczych,
  • c) dokumentacji operacyjnej;
 11. udział w przygotowaniu analiz z działań ratowniczych. 

 

ROZDZIAŁ V

Wzory pieczęci i stempli

§ 16.

Komenda Powiatowa PSP w Żywcu używa:

 1. urzędowej pieczęci okrągłej o średnicy 36 mm zawierającej pośrodku wizerunek orła ustalony dla godła, a w otoku napis: „Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Żywcu”;
 2. urzędowej pieczęci okrągłej o średnicy 36 mm zawierającej pośrodku wizerunek orła ustalony dla godła, a w otoku napis: „Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej  w Żywcu”;
 3. urzędowej pieczęci okrągłej o średnicy 20 mm zawierającej pośrodku wizerunek orła ustalony dla godła, a w otoku napis: „Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej  w Żywcu”;
 4. stempli nagłówkowych o treści:

4.1

(GODŁO)

KOMENDA POWIATOWA

PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

 w Żywcu, woj. śląskie;

 4.2

(GODŁO)

KOMENDANT POWIATOWY

PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

 w Żywcu, woj. śląskie;

 

innych stempli służbowych i pomocniczych według zasad określonych w odrębnych przepisach.