Sekcja Finansów

Stanowisko: Główny Księgowy

Telefon: (33) 863 04 06

Fax: (33) 863 04 31

Godziny urzędowania: o 7:30-15:30

 

Stanowisko: Starszy Księgowy

Telefon: (33) 863 04 06

Fax: (33) 863 04 31

Godziny urzędowania: o 7:30-15:30

 

Do zadań Sekcji Finansów należy w szczególności:

1. sprawowanie nadzoru w imieniu Komendanta Powiatowego nad gospodarką finansową;

2. prowadzenie rachunkowości Komendy Powiatowej PSP w Żywcu;

3. prowadzenie gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi zasadami, polegającej zwłaszcza na:

  • wykonywaniu dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad wykonywania budżetu, gospodarki środkami pozabudżetowymi i innymi będącymi w dyspozycji Komendy Powiatowej PSP w Żywcu,
  • zapewnieniu pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez Komendę Powiatową PSP w Żywcu,
  • przestrzeganiu zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych,
  • zapewnieniu terminowego ściągania należności;

4. analizowanie wykorzystania środków przydzielonych z budżetu, środków pozabudżetowych i innych będących w dyspozycji Komendy Powiatowej PSP w Żywcu,

5. prowadzenie wewnętrznej kontroli finansowej (kontroli w zakresie legalności dokumentów oraz operacji gospodarczych);

6. nadzór nad prawidłowością przebiegu i rozliczanie inwentaryzacji majątku Komendy Powiatowej PSP w Żywcu,

7. prowadzenie kasy dla środków budżetowych i pozabudżetowych.