Odwiedzio nas: 6865635
                        
 

 

Statystyka zdarze za 2018r.
na dzie 25/04/2018
Poary
264
Miejscowe zagroenia 
243
Alarmy faszywe 
27
Ogem 
534
Archiwum
<<>>


OSP Midzybrodzie Bialskie

Nazwa OSP:Ochotnicza Stra Poarna w Midzybrodziu Bialskim
Adres:ul. Straacka 7, 34-312 Midzybrodzie Bialskie
Telefon:
033-866-18-24
Data zaoenia:1905 r.
Jednostka Naley do Krajowego Systemu Ratowniczo – Ganiczego od 29.04.1995 r.
Liczba czonków czynnych:Jednostka liczy obecnie 82 czonków czynnych.
Skad zarzdu:Prezes – dh Wiktor Czulak, 
Wiceprezes, naczelnik: dh Jacek Szlagor
Wiceprezes: dh Kazimierz Kadubicki
Zastpca naczelnika: dh Ryszard Cieslik
Sekretarz: dh Wojciech Harat
Skarbnik: dh Józef Drodzik
Czonek zarzdu: dh Henryk Drodzik
Czonek zarzdu: dh Tadeusz Harat
Czonek zarzdu: dh Marek Nowak
Czonek zarzdu: dh Roman Rczka
Czonek zarzdu: dh Adam Drewniak
Skad Komisji Rewizyjnej OSP:Przewodniczcy: dh Krzysztof Stwora
Wiceprzewodniczcy: dh Tadeusz Kadubicki
Sekretarz: dh Stanisaw Iskierka
Czonek: dh Kazimierz Gsiorek
Czonek: dh Marcin Drodzik
Czonkowie posiadajcy Zoty Znak Zwizku RP:dh Bolesaw Drodzik
dh Wadysaw Stwora
Kapelan gminny ZOSP:Ksidz Dziekan Jan Wodniak
Gospodarz remizy OSP:dh Ewa Kaszok
Sprzt:
samochód Tatra GCBA 11/4800
samochód Ford GLM
samochód Lada Niva SLRR + ód
ponton
motopompy – 3 szt.
pompy szlamowe – 2 szt.
pilarki do drewna – 2 szt.
pia do betonu – 1 szt.
agregat prdotwórczy –1 szt.
aparaty ochrony dróg oddechowych – 2 szt.
www:http://www.ospmiedzybrodzie.pl
e-mail:
 
W roku 2005 OSP w Midzybrodziu Bialskim obchodzia jubileusz 100- lecia powstania. Jubileusz ten by z jednej strony okazj do przypomnienia sobie dorobku organizacji a z drugiej powicenia i ofiarnoci Midzybrodzkich straaków, którzy nios bezinteresown pomoc kademu kogo spotka nieszczcie.

            Powstanie OSP w Midzybrodziu Bialskim datuje si wedug naszej kroniki na rok 1875. W roku tym na terenie  zaboru austriackiego powsta Zwizek Stray Poarnej, który sta si inspiratorem tworzenia na terenie Galicji jednostek OSP. I tak w 1905 r. na terenie Midzybrodzia zostaa powoana do ycia Ochotnicza Stra Poarna. Jej prekursorem i pierwszym prezesem  zosta Karol Konior, a naczelnikiem Jan Majdak. W tym samym roku ze skadek miejscowego spoeczestwa  zakupiono czterokoow konn sikawk wraz z osprztem oraz umundurowanie bojowe, a w nastpnym roku zbudowano drewniana stranic w przysióku Mynki.

Lata 1914- 1922 to okres odrodzenia si szeregów straackich, wielu bowiem druhów znalazo si na frontach I wojny wiatowej walczc o niepodlego pastwa polskiego.

             W 1914 r. powstaje pierwsza Orkiestra Dta, której organizatorem by Jan Majdak. Orkiestra ta w roku 2004 obchodzia jubileusz 90 – lecia.

             1930 r. to wana data dla historii naszej OSP – przy okazji uroczystych obchodów 25 – lecia istnienia tej jednostki powicono pierwszy sztandar straacki.

W 1938 r. jednostka zostaa wyposaona w pierwszy samochód bojowy.

W latach okupacji hitlerowskiej dziaalno stray w Midzybrodziu Bialskim nie ustaa Naczelnikiem zostaa osoba spoza terenu, wyznaczona przez okupanta – samochód, motopomp, oraz sztandary zostay przeniesione do Kóz. Czonkowie OSP , którzy pozostali w miejscu zamieszkania prowadzili normaln dziaalno szkoleniowo – sprawnociow.

17 wrzenia 1952 r. przekazano do uytku wybudowany czynem spoecznym obiekt straacki. Na owe czasy bya to najwiksza remiza w caym powiecie. Powicenia obiektu dokona ks. Praat Jan Bana, który by inicjatorem budowy oraz organizatorem tego przedsiwzicia, a wspiera go w tych dziaaniach dh Karol Drodzik

W 1955 r. OSP w Midzybrodziu obchodzia 50 – lecie swego istnienia. Straacy uczestnicz w rónych akcjach ratowniczych jak np. w tej  z 1958 r. kiedy to miejscowo nawiedzia straszliwa ulewa, która spowodowaa powód- zerwane zostay mosty, zagroone domostwa – straacy woyli wiele pracy i powicenia aby  ograniczy skutki tej klski ywioowej.

W 1959 r. równie miaa miejsce dramatyczna walka z ywioem, wówczas ogie ogarn las w Czernichowie. Rok 1960 przyniós kolejn powód – dziki akcji tutejszej stray udao si uratowa wiele dobytku prywatnego oraz mienia spoecznego.

26 kwietnia 1979r. zostaje zawarte porozumienie midzy Gminn Rad , Naczelnikiem Gminy i Ochotnicz Stra Poarn dotyczce budowy „ Domu Straaka”. Budow rozpoczto 05.05.1980 r. Ukoczony obiekt 22.05.1983 r. zosta przekazany OSP do uytku przez ówczesnego Naczelnika Gminy, a  tydzie póniej w czasie uroczystej mszy polowej dokonano powicenia obiektu.

W 1981 r. zakupiono i powicono obraz patrona stray . Floriana, który zosta umieszczony w siedzibie OSP.

Nastpne lata to starania druhów o wyposaenie i modernizacj zaplecza bojowego i socjalno – bytowego oraz ciga praca nad udoskonalaniem dziaania jednostki.

OSP w Midzybrodziu Bialskim posiada orkiestr dt istniejc ju ponad 90 lat i liczc 36 czonków. Kierownikiem orkiestry jest Adam Drewniak, a kapelmistrzem Roman Pkala.

Tylko Ci, którzy nauczyli si potgi szczerego i bezinteresownego wkadu w ycie innych, dowiadczaj najwikszej radoci ycia, prawdziwego poczucia spenienia.
                                                                                                                  Anthony Robbins

Image

Image

Image

Image