Odwiedzio nas: 6641982
                        
 

 

ZAWIADOMIENIE O WYNIKU PRZETARGU

z dnia 03.06.2015r. 

Komenda Powiatowa Pastwowej Stray Poarnej w ywcu, zawiadamia e w wyniku postpowania o zamwienie publiczne na "Termomodernizacja budynkw Pastwowej Stray Poarnej w ywcu" wybrano ofert:
KOMUNIKAT 

Z dniem dzisiejszym (20.05) zamieszczamy skorygowany przedmiar robt. Jednoczenie informujemy, e termin skadania ofert wydua si do dnia 28.05.2015 r. godz. 9:00. Tym samym termin otwarcia ofert ustala si na dzie 28.05.2015 r. godz. 9:30.


PT.2370.6.14


ywiec, dnia 08.05.2015r.

 
 
OGOSZENIE 
w postpowaniu o udzielenie zamwienia publicznego prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Termomodernizacja budynkw Pastwowej Stray Poarnej w ywcu”

Warto zamwienia nie przekracza rwnowartoci kwoty 5 186 000 euro
na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r.
Prawo zamwie publicznych
(jednolity tekst Dz. U. z 2013r., poz. 907 ze zmianami)


1. Zamawiajcy:
KOMENDA POWIATOWA PASTWOWEJ STRAY POARNEJ W YWCU
ul. Objazdowa 2,  34-300 ywiec tel. nr 033 8630400

2. Okrelenie trybu zamwienia: Przedmiotem zamwienia jest „Termomodernizacja budynkw Pastwowej Stray Poarnej w ywcu”.

3. Adres strony internetowej, na ktrej zamieszczona bdzie SIWZ. -  www.zywiec.kppsp.gov.pl

Formularz SIWZ mona odebra nieodpatnie w Komendzie Powiatowej Pastwowej Stray Poarnej w ywcu ul. Objazdowa 2, 34-300 ywiec, w Sekcji Kwatermistrzowsko-Technicznej w godz. 8:00 do 14:00, znajduje si ona rwnie na stronie internetowej.

4. Zakres zamwienia obejmuje wykonanie robt budowlanych zgodnie ze specyfikacj istotnych warunkw zamwienia zwizanych m.in. z:

1. Dociepleniem cian i stropw oraz wymian stolarki okiennej i drzwiowej i bram garaowych budynku gwnego i garau
2. Dociepleniem cian i stropu oraz wymian stolarki okiennej i drzwiowej wartowni
3. Przebudow i rozbudow schodw zewntrznych oraz przebudow i remontem zadasze nad schodami wejciowymi do budynku gwnego
4. Budow instalacji wentylacji mechanicznej dla czci socjalnej, instalacji odcigu spalin w garaach i instalacji solarw na dachu budynku gwnego
5. Budow wntrzowych instalacji elektrycznych wymaganych dla bram garaowych oraz projektowanych systemw wentylacyjno-grzewczych

   Wsplny Sownik Zamwie (CPV):

    45000000-7 Roboty budowlane
    45111200-5 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budow i roboty ziemne
    45216121-8 Roboty budowlane w zakresie obiektw stray poarnej
    45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
    45315100-9 Instalacyjne roboty elektrotechniczne
    45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego
    45315600-4 Instalacje niskiego napicia
    45317300-5 Elektryczne instalacje elektrycznych urzdze rozdzielczych
    45320000-3 Izolacja cieplna
    45331000-6 Instalowanie urzdze grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
    45331200-8 Instalowanie urzdze wentylacji i klimatyzacji
    45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
    45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementw
    45400000-1 Roboty wykoczeniowe w zakresie obiektw budowlanych
    45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne


   5. Zamawiajcy nie dopuszcza skadania ofert czciowych.


   6. Zamawiajcy nie dopuszcza skadania oferty wariantowej.

   7. Termin realizacji zadania: 30.09.2015

   8. Opis warunkw udziau w postpowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny spenienia tych warunkw: 

    1. Speniaj warunki udziau w postpowaniu, o ktrych mowa w art. 22 ust. 1 Pzp, dotyczce: 

   a) posiadania uprawnie do wykonywania okrelonej dziaalnoci lub czynnoci, jeeli przepisy prawa nakadaj obowizek ich posiadania; 
   b) posiadania wiedzy i dowiadczenia; Zamawiajcy uzna, e Wykonawca speni niniejszy warunek jeli wykae, e w okresie ostatnich piciu lat przed upywem terminu skadania ofert, a jeeli okres prowadzenia dziaalnoci jest krtszy - w tym okresie, wykona co najmniej 3 roboty budowlane, polegajce na budowie lub przebudowie budynku o kubaturze nie mniejszej ni 8000 m3, ktre swym zakresem obejmoway wykonanie robt wentylacyjnych o wielkoci strumienia nie mniej ni 12 000 m3/h zrealizowane w sposb naleyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidowo ukoczone; 
   c) dysponowania odpowiednim potencjaem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamwienia; 

   2. Speniaj warunek udziau w postpowaniu dotyczcy braku podstaw do wykluczenia z postpowania o udzielenie zamwienia publicznego w okolicznociach, o ktrych mowa w art. 24 ust. 1 Pzp, 

   3. Owiadczenia oraz dokumenty wymagane w celu oceny speniania przez Wykonawc warunkw udziau w postpowaniu, o ktrych mowa w art. 22 ust. 1 Pzp, 

   4. aktualny odpis z waciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dziaalnoci gospodarczej, jeeli odrbne przepisy wymagaj wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 Pzp, wystawiony nie wczeniej ni 6 miesicy przed upywem terminu skadania ofert, 

   5. Dokument wymagany w celu wykazania przez Wykonawc speniania warunku udziau w postpowaniu dotyczcego braku podstaw do wykluczenia z postpowania, w okolicznociach, o ktrych mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 Pzp,


   9. Zamawiajcy przed przystpieniem do postpowania wymaga wniesienia wadium w kwocie 30 000 z, (sownie: trzydzieci tysicy zotych 00/100). 

   10. Kryterium oceny oferty: cena – 95% termin udzielonej gwarancji na wykonany przedmiot zamwienia – 5% 

   11. Miejsce i termin skadania ofert: Sekretariat Komendy Powiatowej Pastwowej Stray Poarnej w ywcu, ul. Objazdowa 2, 34-300 ywiec, w terminie do 26.05.2015 r. do godz. 09:00. 

   12. Termin zwizania ofert: 30 dni. 

   13. Zamawiajcy nie zamierza zawrze umowy ramowej. 

   14. Zamawiajcy nie zamierza ustanawia dynamicznego systemu zakupw. 

   15. Zamawiajcy nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 

   16. Osobami uprawnionymi do kontaktu z oferentami s:

   • w zakresie dotyczcym przedmiotu zamwienia:
    imi i nazwisko: asp. sztab. Piotr Socha
    tel.: 33 863 04 04
    fax.: 33 863 04 31
   • w zakresie dotyczcym zagadnie formalno-prawnych:
    imi i nazwisko: Zbigniew Blecha
    tel.: 696 042 557
    fax.: 33 863 04 31

   17. Ogoszenie o zamwieniu zamieszczono na stronie UZP w dniu 08.05.2015 r. pod nr 108204 - 2015 oraz na tablicy ogosze tutejszej komendy.

   Pliki do pobrania