Odwiedzio nas: 6865626
                        
 

 

Spis stron
Geneza powstania ZSP i powoania PSP
Siedziba ZSP w ywcu

Geneza powstania Zawodowej Stray Poarnej w ywcu i powoania Pastwowej Stray Poarnej w ywcu


l stycznia 1968 roku rozpocza sw sub dla spoeczestwa miasta ywca i ywiecczyzny Zawodowa Stra Poarna (ZSP) w ywcu. ZSP w ywcu powoana zostaa Uchwa Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Krakowie, na wniosek ówczesnego Komendanta Wojewódzkiego Stray Poarnych pukownika poarnictwa Stanisawa Zarzyckiego.

Image Niezalenie od istniejcych ju 8-miu ZSP na terenie województwa krakowskiego z dniem l stycznia 1968 roku zostao powoanych do ycia 6 nowych jednostek taktyczno-operacyjnych, które zlokalizowane zostay na terenie miast: Miechów, Limanowa, Chrzanów, Skawina, Olkusz, ywiec. W tym czasie na terenie miasta istniay Ochotnicze Strae Poarne: OSP ywiec-miasto (rok zaoenia 1872), OSP ywiec-Zabocie (rok zaoenia 1898), OSP ywiec-Sporysz (rok zaoenia 1907). Istniay równie Zakadowe Ochotnicze Strae Poarne (ZOSP). Jedyn Zakadow Zawodow Stra Poarn (ZZSP) w ywieckich Zakadach Papierniczych "Solali", istniejc od 1949 roku, zlikwidowano w grudniu 1967 roku. Utworzenie ZSP w ywcu zakoczyo tym samym funkcjonowanie istniejcego równie od 1952 roku tzw. "Pogotowia Zawodowego Stray Poarnych" – liczcego w dniu rozwizania 10 straaków. ZSP w ywcu zaliczona zostaa do kategorii IV. Komendantem ZSP zosta podporucznik poarnictwa Czesaw Pruski.

ZSP w ywcu penia pocztkowo sub w systemie: 24 godziny suby - 24 godziny wolne od suby.
16 stycznia 1968 roku mia miejsce pierwszy wyjazd sekcji ZSP do usuwania zatorów lodowych na rzece Sole w Radziechowach i Cicinie. W pierwszym roku dziaalnoci "zawodówki" na terenie powiatu ywieckiego zanotowano 101 poarów, a wyjazd do akcji nastpowa rednio co 87 godzin. W 1970 roku z myl o prowadzeniu akcji ratowniczych na wodach Jeziora ywieckiego oraz usuwaniu skutków powodzi, w ramach struktur ZSP utworzono "Kompani Powodziow". Decyzj Komendanta Gównego Stray Poarnej, generaa poarnictwa Zygmunta Jarosza, z dnia 29 lutego 1972 roku ZSP w ywcu zaliczono do kategorii III. Spowodowao to podniesienie stanu osobowego ZSP, utworzenie trzeciej zmiany i przejcie na system sub 12-to godzinnych. Na mocy dekretu o subie funkcjonariuszy z dnia 27 grudnia 1974 roku penienie suby w ZSP odbywao si w systemie: 24 godziny suby - 48 godzin wolnych od suby.

Od 1975 roku, po reformie administracyjnej kraju, Komenda i ZSP w ywcu podlegay Komendzie Wojewódzkiej Stray Poarnych w Bielsku-Biaej. Zgodnie z wprowadzon w 1975 roku ustaw o ochronie przeciwpoarowej z dnia 12 czerwca 1975 roku, ZSP w ywcu zaliczono do kategorii B, co oznaczao, e odtd jej si stanowia kompania, a na kadej zmianie sub peni jeden pluton. 

Image W dniu 15 listopada 1978 roku miaa miejsce najwiksza akcja ratownicza w dziejach ZSP. Straacy wspólnie z innymi subami usuwali skutki pamitnej katastrofy dwóch autobusów, które po przeamaniu bariery mostu spady z wysokoci 18 metrów do Jeziora ywieckiego. W tej tragedii w Wilczym Jarze zgino 30 osób (9 si uratowao).

Na zawsze w pamici mieszkaców ywca pozostan niezapomniane emocje zwizane z Turniejem Miast ywiec-owicz, który odby si w czerwcu 1986 roku. ywiec nieznacznie przegra, ale straacy z ZSP w ywcu odnieli podwójne zwycistwo nad kolegami "po fachu" z owicza, kolejny raz udowadniajc, e mona na nich liczy.

Image Doceniajc sub straaków ZSP, ich udzia w dziaalnoci na rzecz lepszego zabezpieczenia rejonu ywieckiego, spoeczestwo Miasta ywca i okolicznych Gmin ufundowao dla ZSP sztandar. Zosta on powicony i przekazany Jednostce, na Rynku w dniu 30 czerwca 1990 roku. Dzie ten upamitnio jeszcze jedno znaczce wydarzenie w dziejach ZSP - oddanie do uytku, tak dugo oczekiwanej, nowej Stranicy przy ul. Objazdowej w ywcu.

Image Po przekazaniu sztandaru przez Komendanta Gównego Stray Poarnych generaa poarnictwa Andrzeja Stefanowskiego w stron nowej stranicy przy akompaniamencie orkiestr wyruszya defilada. Wziy w niej udzia: Kompania Honorowa z województwa bielskiego, Kompania Kadetów Szkoy Chorych Poarnictwa (SChP) z Krakowa oraz kompania historyczna ze starymi sztandarami, jedcami w mundurach z minionej epoki i muzealnym ju sprztem poarniczym. Jej przeciwwag by pokaz najnowoczeniejszego sprztu jakim dysponoway jednostki stray poarnych województwa bielskiego. Cay korowód budzcy due zainteresowanie mieszkaców ywca dotar do nowej siedziby Jednostki, gdzie nastpio uroczyste przecicie wstgi i powicenie stranicy. Na uroczystoci byo wielu zaproszonych goci, midzy innymi Komendant SChP z Krakowa - genera brygadier Feliks Da oraz ówczesny Komendant Wojewódzki z Katowic - nadbrygadier Zbigniew Meres.

Rok 1991 to rok dziaalnoci ZSP, o którym straacy woleliby zapomnie. Brakowao pienidzy na wszystko: na sprzt, na rodki ganicze, na ubrania dla straaków, na ogrzanie stranicy, a w niektórych momentach nawet na paliwo do wozów bojowych. To rok znacznego wzrostu liczby poarów i akcji ratownictwa technicznego jednoczenie przy aosnej sytuacji finansowej jednostki. Z dniem l lipca 1992 roku, w wietle zmian ustawowych, po prawie 25 latach dziaalnoci przestay istnie: Komenda i Zawodowa Stra Poarna w ywcu. W ich miejsce rozpoczy sw sub Komenda Rejonowa Pastwowej Stray Poarnej (KR PSP) w ywcu i Jednostka Ratowniczo-Ganicza Pastwowej Stray Poarnej (JRG PSP) w ywcu.
W okresie 25 lat suby straacy z ZSP w ywcu brali udzia w gaszeniu okoo 2600 poarów, w ponad 1000 akcjach "ratownictwa technicznego" (zwizanych z usuwaniem skutków katastrof, wypadków, powodzi), oraz kilkuset "innych interwencjach", ratujc ycie ludzkie i mienie czowieka.

Decyzj Komendanta Gównego PSP stanowisko Komendanta Rejonowego PSP w ywcu obj kapitan in. Stanisaw Kuliski. Dowódc Jednostki Ratowniczo-Ganiczej PSP w ywcu mianowany zosta brygadier mgr in. Czesaw Pruski. Wszyscy funkcjonariusze poarnictwa, którzy zoyli swój akces do PSP oraz lubowanie, rozpoczli sub w tej formacji, zachowujc cigo suby. Razem w PSP w ywcu zatrudnionych byo wówczas 79 osób.

Z dniem 30 czerwca 1993 roku odszed na emerytur, odznaczony w 1989 roku Krzyem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Dowódca JRG, bryg. mgr in. Czesaw Pruski. Uroczyste poegnanie ze straakami, jednostk i jej sztandarem zaoyciela ZSP w ywcu, jej Komendanta od pierwszych do ostatnich dni, a zwaszcza prekursora i nowatora w dziedzinie szeroko pojtego "ratownictwa", miao miejsce w sierpniu 1993 roku. Z dniem 16 sierpnia 1993 roku Komendant Wojewódzki PSP w Bielsku - Biaej powoa na stanowisko Dowódcy JRG PSP w ywcu m. kpt. mgr in. Józefa Pietraszko.

22 maja 1995 roku ywiec odwiedzi Ojciec wity, papie Jan Pawe II. Straacy z PSP brali zarówno udzia w pracach przygotowawczych jak i w samym zabezpieczeniu wizyty.

l lipca 1997 roku Pastwowa Stra Poarna obchodzia piciolecie swojej dziaalnoci. W roku jubileuszowym przybyo straakom-ratownikom zada, gdy ich zakres rozszerzy si ustawowo o ratownictwo ekologiczne, a take medyczne. W 1997 roku w rejonie ywieckim zanotowano 210 poarów i 363 miejscowe zagroenia co dao rekordowo smutn sum 573 zdarze, w których mier ponioso 11 osób a rannych zostao 6 straaków. Wyjazd do zdarzenia nastpowa rednio co 15 godzin i 5 minut. Marzec zapisa si szczególnym wzrostem liczby poarów, a lipiec kolejn wielk powodzi, która wyrzdzia ogromne straty i mocno daa si straakom "we znaki".

W roku 1998 mino 30 lat od powstania Zawodowej Stray Poarnej w ywcu. Na przestrzeni 30 lat istnienia zawodowego poarnictwa na ywiecczynie w strukturach ZSP i PSP pracowao dotychczas i odeszio z ich szeregów 155 osób.

W PSP w ywcu oprócz dziaalnoci operacyjno-taktycznej oraz prewencyjnej, prowadzi si równie dziaalno szkoleniow, zarówno dla potrzeb wasnych, jak i dla potrzeb jednostek OSP rejonu ywieckiego. Przy PSP w ywcu dziaa równie klub Honorowych Dawców Krwi zaoony w 1984 roku. Aktywne czonkostwo w klubie HDK daje moliwo dopenienia humanitarnego charakteru suby straaka-ratownika. Czonkowie klubu (15) oddawali honorowo krew dla ofiar trzsienia ziemi w Meksyku (1985) i w Armenii (1988). Brali udzia w akcji krwiodawstwa "Pera-3" (zwizanej z wizyt Ojca witego w ywcu). Wspomogli swoj krwi wiele nieznanych osób, oddajc dotychczas honorowo ponad 100 litrów krwi.