Odwiedzio nas: 6737278
                        
 

 

OSP Sienna

Nazwa OSP:

Ochotnicza Stra Poarna w Siennej

Adres:

Sienna 257, 34-300 ywiec

Telefon:

503 426 076

Numer KRS:

0000130453

Numer konta bankowego:

33 8137 0009 0000 0664 2000 0010

Data zaoenia:

1921 r.

Jednostka nie wczona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Ganiczego.

Liczba czonkw czynnych:

Zwyczajnych - 47
Wspierajcych - 3
Honorowych - 2
Czonkw MDP - 13

Skad zarzdu:

Prezes – Marcin Matlas
Wiceprezes-naczelnik – Andrzej Semik
Wiceprezes – Czesaw Sowa
Zastpca naczelnika – Nikodem Matlas
Sekretarz – Halina Rus-Szymaska
Skarbnik – Ryszard Matlas
Gospodarz – Ewa Legut
Kronikarz – Kazimierz Matlas
Czonek Zarzd – Jzef Legut

Skad Komisji Rewizyjnej OSP:

Przewodniczcy - Maciej Adamczyk
Sekretarz – Wojciech Kubica
Czonek – Monika Gryga

Opiekunowie MDP:

Lucyna WISA

Gospodarz remizy OSP:

 

Sprzt:

samochd MERCEDES BENZ typ 1226AF
motopompy Polonia PO5 – 3 szt.
pilarka
agregat prdotwrczy
pompa szlamowa WT 30X
pompa szlamowa NIAGARA
pia SHINDAIWA 452s
2 szt. czujnikw bezruchu
2 szt. aparatw powietrznych AUER

www: www.sienna1921.osp.org.pl
e-mail:

Ochotnicza Stra Poarna w Siennej zostaa zaoona w dniu 27 padziernika 1921 r. przez obywateli naszej wioski: Karola Golca, Jzefa Dziki, Szczepana Dutko, Karola Wis, Wojciecha Barteczko oraz 16 innych druhw. Taki zapis widnieje w Ksidze Ewidencji Korpusu tutejszej OSP, razem oddzia liczy 21 druhw.

Pocztki jak zwykle byy trudne, jednak druhowie energicznie zabrali si do organizowania zabaw dochodowych, przedstawie, festynw i przy pomocy finansowej wczesnego Powszechnego Zakadu Ubezpiecze Wzajemnych w Krakowie zakupili wzek wizytowy konny z sikawk rczn. Sikawka ta przy pomocy czterech silnych ludzi dawaa okoo 120 litrw wody ganiczej na minut na odlego okoo 15 metrw. Byo to due osignicie jak na wczesne czasy. Sikawka bya uywana do gaszenia poarw w naszej i ssiednich miejscowociach.

W roku 1930 zakupiono parcel, na ktrej wybudowano drewnian remiz, uzupeniono sprzt przeciwpoarowy i umundurowanie. W czasie II wojny wiatowej okupant wywiz do Niemiec wiksz cz druhw na przymusowe roboty. Wadze niemieckie wprowadziy przymusow Stra Poarn skadajc si a chopcw od 15 lat, a byo ich wedug zapisu w ewidencji 32 druhw.

Po wyzwoleniu z niewoli zorganizowano oddzia liczcy 28 druhw. Sprzt przeciwpoarowy, sikawka oraz remiza byy zniszczone. Zapa do pracy wrd druhw by duy. Gromadzono fundusze z zabaw i materiay budowlane na budow wietlicy, a jej powicenie i przekazanie do uytku odbyo si 6 lipca 1947 r. W nastpnym roku 1948 odbyo si uroczyste powicenie i przekazanie sztandaru dla OSP Sienna. Sztandar ten jest do obecnego czasu.

W dniu 3 lipca 1949 r. odbyo si uroczyste powicenie i przekazanie do uytku motopompy DKW-M-800. Popularno naszej OSP rosa, powikszay si szeregi druhw. Zorganizowano oddzia eski, ktry liczy 17 druhen. Warto nadmieni, e 10 dziewczt Oddziau eskiego wyszo za m za straakw. W roku 1950 Zakupiono samochd "Studebacker", ktry suy przez okres 11 lat. Szkolenia i wiczenia druhw byy prowadzone bardzo czsto. W nastpnych latach rozbudowano remiz, gara, sal - wietlic, uzupeniono sprzt przeciwpoarowy i umundurowanie. W roku 1961 Zakupiono samochd marki "Dodge" z Jednostki Wojskowej w Krakowie. Samochd ten, po przystosowaniu do wymg poarnictwa, w dniu 28 maja 1961 r. wczenie rano powici ks. z parafii z ywca, a przekazanie do uytku odbyo si w godzinach popoudniowych w obecnoci Wadz Politycznych i Spoecznych z ywca. Istnia w tym czasie zakaz kultywowania praktyk religijnych w OSP. W dniu 15 lipca 1962 r. odbyo si uroczyste wrczenie typowego drugiego sztandaru dla OSP Sienna, zakupionego i wykonanego przez Siostry zakonne w Ktach. W nastpnym roku zakupiono motopomp M-400, a nastpnie nowoczesn motopomp M-800 w Zakadach Mechanicznych w Bielsku - Biaej.

Sprzt przeciwpoarowy, motopompy, samochody czsto byy uywane w akcjach gaszenia poarw i w czasie klsk ywioowych na terenie miasta ywca, Pietrzykowic, Zabocia, Lipowej i okolicznych wioskach. W dniu 14 lipca 1996 r. nasza OSP obchodzia 75-lecie swojego istnienia. W czasie Mszy w. polowej zgromadzio si 126 straakw z okolicznych 15 miejscowoci oraz Wadze z Gminy i Powiatu. Na uroczystoci tej OSP Sienna zostaa oznaczona Srebrnym Medalem za Zasugi dla Poarnictwa, a zasuonych straakw uhonorowano odznaczeniami.

W roku 1999 przy pomocy finansowej Urzdu Gminy i Pana wjta Wojciecha Zuziaka oraz wasnych funduszy zakupiono w Niemczech samochd poarniczy marki "Magirus", wyposaony w autopomp, zbiornik na wod o poj. 1600 litrw, urzdzenie pianotwrcze, drabin i zbiornik na proszek ganiczy, ktry ze wzgldw finansowych zosta usunity i teraz znajduje si tam motopompa PO-5. Samochd ten jest uywany stale po kilkanacie razy w cigu roku do rnych akcji i na wiczenia. Powicenia samochodu dokona ks. kapelan Zygmunt Bernat i ks. proboszcz parafii w Lenej ks. Zbigniew Szychowski.

W dniu 8 lipca 2001 r. nasza OSP obchodzia 80 - lecie swojego istnienia. Za aktywn dziaalno OSP odznaczona zostaa Zotym Medalem za Zasugi dla Poarnictwa. Na uroczystoci obecni byli przedstawiciele Urzdu Gminy, Starostwa Powiatowego, Komendy PSP i mieszkacy Siennej.

Image
Druyna eska OSP Sienna


OSP Sienna jest organizacj prn, aktywn - dziaajce sekcje mskie, sekcja kobieta oraz Modzieowe Druyny Poarnicze szkol si, bior udzia w zawodach i zajmuj czoowe miejsca, czego dowodem s puchary i dyplomy zgromadzone w sali remizy.

Naley nadmieni e z naszej OSP wywodzi si Zastpca Komendanta Powiatowego PSP w ywcu druh bryg. mgr in. Jzef Pietraszko. Zgodna wsppraca wszystkich organizacji naszej wioski, Koa Gospody Wiejskich, Rady Soeckiej i Dyrekcji Szkoy Podstawowej jest korzystna dla spoeczestwa Siennej.

Uroczystoci Jubileuszowe 85-lecia OSP Sienna odbyy si w 22 lipca 2006r. 
Jubileusz 90-lecia OSP Sienna obchodzia w roku 2011. 
W roku 2016 przypada jubileusz 95-lecia OSP Sienna. 

 Ww. informacja opracowana zostaa na podstawie materiaw dostarczonych przez OSP Sienna.