Odwiedzio nas: 6737331
                        
 

 

Komin spalinowy moe by niebezpiecznyBezpieczestwo w naszych domach, mieszkaniach zaley wycznie od nas uytkujcych i zamieszkujcych je. W kadym z nich znajduje si przewd kominowy spalinowy czy te wentylacyjny. Su one do odprowadzania spalin oraz do wentylacji. Lecz aby speniay one swoje zadania musz by okresowo badane i czyszczone. W innych przypadkach moe doj do nieszczcia albo nawet do tragedii. Statystyki ywieckiej Pastwowej Stray Poarnej s zatrwaajce. 

W latach 2014 – 2015 zanotowano ponad 60 zgoszonych poarw sadzy w kominie. W obecnym rozpoczynajcym si okresie grzewczym jest ju ponad 10 takich interwencji. 

Jak powstaje poar sadzy

Powstaje on w wyniku niepenego spalania si rnych materiaw staych drewna, wgla, miau wglowego, mieci itp. Do tego typu zdarze dochodzi najczciej w okresie jesienno-zimowym, gdy nasze piece pracuj praktycznie nieustannie nawet czasami bez nadzoru sterowane automatycznie. Bezporedni przyczyn poaru sadzy w kominie s przede wszystkim zaniedbywania osb je uytkujcych, ktre nie prowadz regularnego czyszczenia przewodw dymowych i spalinowych. Powodem poaru sadzy moe by rwnie niewaciwa eksploatacja urzdze grzewczych np. palenie w piecu materiaami chemicznymi typu: folie, plastikowe butelki itp. Takich rzeczy nie naley pali nie tylko ze wzgldw ekologicznych ale take musimy pamita, e wytwarzaj one wiele sadzy, ktra osiada na ciankach komina i niewyczyszczona stanowi powane zagroenie dla mieszkacw domu. Wystarczy tylko aby nagromadzona, niewyczyszczona sadza w kominie nagrzaa si do odpowiedniej temperatury i poar mamy gotowy. Takiemu poarowi sadzy w kominie towarzyszy bardzo gony szum, ktry jest efektem gwatownej reakcji spalania w przewodzie kominowym. Wysoka temperatura panujca w kominie nagrzewa komin, ktry zaczyna pka a z szczelin najpierw zaczyna wydobywa si dym, nastpnie iskry a nawet pomienie – nazywa si to rozszczelnieniem komina. Jeli w pobliu takiego komina znajduj si materiay palne to oprcz poaru sadzy w kominie moemy mie rwnie poar caego domu. Wydobywajcy si dym z pknitego komina stwarza ponadto bardzo due niebezpieczestwo zaczadzenia mieszkacw budynku. 

Naley pamita, e obowizek utrzymywania kominw w naleytym stanie technicznym spoczywa na wacicielowi lub zarzdcy obiektu. Prawo budowlane nakada na waciciela lub zarzdc obiektu obowizek poddawania raz w roku okresowej kontroli stanu technicznego przewodw kominowych, dymowych, spalinowych i wentylacyjnych. Kontrol tak moe wykona wycznie osoba do tego upowaniona (np. mistrz kominiarski) a po jej musi wystawi stosowny protok o stanie technicznym przewodw kominowych. 

Rozporzdzenie w sprawie ochrony przeciwpoarowej budynkw w 34 nakada obowizek usuwania zanieczyszcze z przewodw dymowych i spalinowych oraz wentylacyjnych a take okrela czstotliwo dokonywania czyszcze, i tak: 

  • co najmniej raz na 3 miesice naley podda czyszczeniu przewody kominowe od palenisk opalanych paliwem staym (wgiel, drewno, koks, mu, mia lub inne), 
  • co najmniej raz na 6 miesicy naley czyci przewody kominowe od palenisk opalanych paliwem pynnym i gazowym, 
  • przewody wentylacyjne naley poddawa czyszczeniom co najmniej raz w roku. 

Rozporzdzenie to okrela rwnie komu naley takie prace powierzy. Osobami takimi na pewno s kominiarze. Kominiarz przynosi przysowiowe szczcie, bo przynajmniej jedna jego wizyta w roku moe uchroni nas przed nieszczciem poaru lub zatrucia tlenkiem wgla (czadem). 

Co zrobi, jeli ju dojdzie do poaru sadzy w kominie. 

  1. Najpierw naley niezwocznie powiadomi o tym stra poarn dzwonic pod numer 998. 
  2. Jak najszybciej wygasi ogie w piecu, kominku usuwajc z niego wszystkie materiay palne i wynie je na zewntrz – palce si materiay w piecu, kominku jeszcze bardziej podniecaj palc si sadze, 
  3. Zamkn dopyw powietrza do pieca, kominka, 
  4. Najlepszym sposobem na gaszenie palcej sadzy jest wsypanie w wylot komina soli kuchennej. W przypadku jej braku mona uy piasku. 
  5. Ale najlepiej szybko zgosi do stray poarnej (tel. 998) i kontrolowa wszystkie pomieszczenia, z ktrymi styka si komin. 

Bro Boe nie wlewajmy do komina wody ani nie chdmy go wod. moe to doprowadzi do popkania przewodu kominowego, a nawet jego rozerwania. 

Kadorazowo, po poarze sadzy naley dokona szczegowej kontroli komina. Dokona tego moe wykwalifikowany mistrz kominiarski. To on musi zdecydowa, czy konkretny komin nadaje si do dalszej eksploatacji, czy te wymagane s jakie dziaania naprawcze. 

Zastanawiajc si, czy naley dokonywa kontroli okresowej swojego komina lub kto go ma czycic, naley pamita, e jest to obowizek ustawowy i jeli nie daj boe dojdzie do uszkodzenia komina lub poaru domu a przyczyn bdzie poar sadzy to instytucje ubezpieczeniowe mog odmwi wypaty ubezpieczenia za poniesione straty.Image


Image