Odwiedzio nas: 6613319
                        
 

 

Straacy swoje a podpalacze swoje


Brak niegu, ciepa zima spowodowaa wzrost poarw traw w naszym powiecie. Ju do dnia dzisiejszego straacy wyjedali prawie 100 razy do tego typu poarw. Na szczcie jeszcze nikt nie zgin. Najwicej tych zdarze zanotowalimy w ywcu – 23, Gmina Radziechowy Wieprz – 19, Lipowa 16. Wikszo tych zdarze ma miejsce po godzinie 16. Apelujemy o rozsadek. Zbliaj si wita Wielkanocne, ktre zgodnie z prognozami maj by ciepe. Zaniechajmy tego zego nawyku, nie niszczmy naszej piknej przyrody, nie naraajmy siebie i straakw na zagroenia powodowane ogniem i dymem. Spdmy ta wita w gronie rodzinnym rozkoszujc si wiosennym soneczkiem i piknem naszej beskidzkiej przyrody.


ImagePoarom traw – STANOWCZE NIE

Ciepa zima, brak niegu spowodowaa, e ju w lutym pojawi si odwieczny problem, czyli wiosenne wypalanie traw. Ta metoda oczyszczania pl i pastwisk powoduje niekontrolowane poary, niszczy gleb i zabija drobne organizmy, ale mimo to nadal w naszym powiecie jest popularna. 

Straacy apeluj o rozsdek! Zarwno do PODPALACZY jak i do mieszkacw ywiecczyzny. Sami straacy z tym problemem sobie nie poradz. Jeli zauwaymy lub znamy osoby, ktre podpalaj lub wypalaj suche trawy zwracajmy im uwag – TAK NIEWOLNO ROBI – informujmy straakw lub policj o takich PODPALACZACH. 

Kady kto wypala rolinno na kach, 
pastwiskach, nieuytkach, rowach, pasach przydronych, szlakach kolejowych, 
w strefie oczeretw lub trzcin naraa si na odpowiedzialno karn 
i podlega karze aresztu albo grzywny. 

Kary finansowe za stworzenie zagroenia poprzez wypalanie traw mog siga nawet 5 tys. zotych. Za nieodpowiedzialne wypalanie grozi te kara pozbawienia wolnoci nawet do 10 lat. 

Komenda Powiatowa Pastwowej Stray Poarnej w ywcu zwraca si z prob o wczenie si do kampanii informacyjno – ostrzegawczej dotyczcej wypalania traw. Biorc pod uwag, e rozpocz si okres wypalania traw, w najbliszym czasie moe wzrosn zagroenie poarowe, zarwno dla ludzi jak i przyrody. Poniej przedstawiamy materia z prob o wykorzystanie w Pastwa artykuach. Przestrzegamy przed zagroeniami wynikajcymi z wypalania rolinnoci. 


Apelujemy o rozsdek! 
Zanim podpalisz, zastanw si czy przez bezmylno nie narazisz ycia swojego i innych. 


Ju od wielu lat przeom zimy i wiosny to okresy, w ktrych wyranie wzrasta liczba poarw k i nieuytkw. Spowodowane jest to, niestety, wypalaniem traw i pozostaoci rolinnych. Obszary zeszorocznej wysuszonej rolinnoci, ktra ze wzgldu na wystpujce w tym czasie okresy wegetacji stanowi doskonae podoe palne, co w zestawieniu z du aktywnoci czynnika ludzkiego w tym sektorze, skutkuje gwatownym wzrostem poarw. Za ponad 94% przyczyn ich powstania odpowiedzialny jest czowiek. Nadal od pokole wrd wielu rolnikw panuje przekonanie, e spalenie trawy spowoduje szybszy i bujniejszy odrost modej trawy, a tym samym przyniesie korzyci ekonomiczne. Nic bardziej bdnego.


Wypalanie traw jest szkodliwe, zabronione i bardzo niebezpieczne. 


Mimo, e poary traw zazwyczaj nie powoduj duych strat materialnych naley pamita, e czasami poar wymyka si spod kontroli. Gwatownie rozprzestrzeniajc si stwarza zagroenie dla zabudowa i lasw. Niemal co roku w skali kraju notowane s przypadki, w ktrych osoby wypalajce nie zdoay na czas wydosta si z miejsca zagroonego i poniosy mier. Gwna przyczyn powstania tych poarw s podpalenia oraz zaprszenia ognia spowodowane nieostronoci w posugiwaniu si ogniem otwartym. Jasno wynika, e poary tej kategorii powstaj na skutek umylnego lub nierozwanego dziaania czowieka. Nie sposb nie zwrci rwnie uwagi na to, e dziaania ganicze w takich przypadkach prowadzone s najczciej w trudnym terenie, co zdecydowanie zwiksza koszty eksploatacji sprztu poarniczego, przez co rosn koszty ponoszone przez jednostki stray poarnych. Naley doda, e wypalanie traw stwarza ogromne zagroenie na drogach, chociaby ze wzgldu na dym. Powoduje to ograniczon widoczno dla kierowcw. Dotyczy to te szlakw kolejowych. Niejednokrotnie zdarza si, e straacy gaszc bezsensowny poar traw s potrzebni w innym miejscu, gdzie zagroone jest ycie, zdrowie ludzkie.


Image