Odwiedzio nas: 6613276
                        
 

 

Straacy ucz i apeluj. 

W dniach 10,12,13 stycznia 2017r w trzech gimnazjach powiatu ywieckiego (Koszarawa, lemie i Milwka) odbyy si spotkanie zwizane z zagroeniami poarowymi w naszych domach w ramach prowadzonej kampanii spoeczne Ministerstwa Spraw Wewntrznych i Administracji oraz Komendy Gwnej Pastwowej Stray Poarnej „Czad i ogie - obud czujno”. 

Na zorganizowanym spotkaniu, asp. sztab. Marek Tetak rzecznik prasowy Komendanta Powiatowego Pastwowej Stray Poarnej w ywcu omwi przyczyny, skutki oraz problemy zwizane z zagroeniami poarowymi wystpujcymi w naszych domach, mieszkaniach. Zostay rwnie wskazane sposoby zapobiegania tego typu zdarzeniom, a take zasady postpowania w przypadku powstania poaru i podejrzenia wystpienia tlenku wgla. Szecioro dzieci uczestniczcych w spotkaniu otrzymao czujki dymu pozyskane od sponsorw, a wszystkim uczestnikom rozdano ulotki. 


OSTRZEGAMY - BD CZUJNY! 

Trwa sezon grzewczy, a wraz z nim wzrasta zagroenie zatrucia czadem oraz powstania poarw. Kadego roku, w wojewdztwie lskim kilkaset osb zostaje podtrutych tlenkiem wgla . Bardzo czsto zatrucia, jak i poary, wynikaj jedynie z niewaciwej eksploatacji znajdujcych si w budynku urzdze i instalacji grzewczych. 


PRZYPOMINAMY! 


Zgodnie z 34 rozporzdzenia Ministra Spraw Wewntrznych i Administracji z 7.06 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpoarowej budynkw, innych obiektw budowlanych i terenw (Dz. U. Nr 109 poz.719), w obiektach w ktrych odbywa si proces spalania paliwa staego, ciekego lub gazowego, usuwa si zanieczyszczenia z przewodw dymowych i spalinowych: 

• cztery razy w roku w domach opalanych paliwem staym(np. wglem, drewnem), 
• dwa razy w roku w domach opalanych paliwem ciekym i gazowym, 
• co najmniej raz w miesicu, jeeli przepisy miejscowe nie stanowi inaczej od palenisk zakadw zbiorowego ywienia i usug gastronomicznych. 
• co najmniej raz w roku usuwamy zanieczyszczenia z przewodw wentylacyjnych. 


Z kolei art. 62 ust. 1 pkt 1 c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz.1624) zobowizuje wacicieli i zarzdcw blokw mieszkalnych i domw jednorodzinnych do okresowej kontroli, co najmniej raz w roku stanu technicznego instalacji gazowych oraz przewodw kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych). 

Skd si bierze czad i dlaczego jest tak niebezpieczny? 
Tlenek wgla powstaje podczas procesu niepenego spalania materiaw palnych, ktre wystpuje przy niedostatku tlenu w otaczajcej atmosferze. Ma silne wasnoci toksyczne. Gromadzi si gwnie pod sufitem poniewa ma nieco mniejsz gsto od powierza. Niebezpieczestwo zaczadzenia wynika z faktu, e tlenek wgla: 

• jest gazem niewyczuwalnym zmysami czowieka (bezwonny, bezbarwny i pozbawiony smaku), 
• blokuje dostp tlenu do organizmu, poprzez zajmowanie jego miejsca w czerwonych ciakach krwi, powodujc przy dugotrwaym naraeniu (w wikszych dawkach) mier przez uduszenie. 

Co jest gwn przyczyn zatru tlenkiem wgla? 
Gwnym rdem zatru w budynkach mieszkalnych jest niesprawno przewodw kominowych: wentylacyjnych i dymowych. Wadliwe dziaanie wspomnianych przewodw moe wynika z: 

• ich nieszczelnoci, 
• braku konserwacji, w tym czyszczenia, 
• wad konstrukcyjnych, 
• niedostosowania istniejcego systemu wentylacji do standardw szczelnoci stosowanych okien i drzwi, w zwizku z wymian starych okien i drzwi na nowe. 

Powysze moe prowadzi do niedronoci przewodw, braku cigu, a nawet do powstawania zjawiska cigu wstecznego, polegajcego na tym, e dym zamiast wydostawa si przewodem kominowym na zewntrz, cofa si z powrotem do pomieszczenia. 


RADZIMY! 


Co zrobi, aby unikn zaczadzenia? 
W celu uniknicia zaczadzenia naley: 

• przeprowadza kontrole techniczne, sprawdza szczelno przewodw kominowych, systematycznie je czyci , 
• uytkowa sprawne techniczne urzdzenia, w ktrych odbywa si proces spalania, zgodnie z instrukcj producenta, 
• nie zasania, przykrywa urzdze grzewczych. 
• stosowa urzdzenia posiadajce stosowne dopuszczenia w zakresie wprowadzenia do obrotu; w sytuacjach wtpliwych naley da okazania wystawionej przez producenta lub importera urzdzenia tzw. deklaracji zgodnoci, tj. dokumentu zawierajcego informacje o specyfikacji technicznej oraz przeznaczeniu i zakresie stosowania danego urzdzenia, 
• nie zakleja i nie zasania w inny sposb kratek wentylacyjnych, 
• w przypadku wymiany okien na nowe, sprawdzi poprawno dziaania wentylacji, poniewa nowe okna s najczciej o wiele bardziej szczelne w stosunku do wczeniej stosowanych w budynku i mog pogarsza wentylacj, 
• systematycznie sprawdza cig powietrza, np. poprzez przykadanie kartki papieru do otworu bd kratki wentylacyjnej; jeli nic nie zakca wentylacji, kartka powinna przywrze do otworu lub kratki, 
• czsto wietrzy pomieszczenie, w ktrych odbywa si proces spalania (kuchnie, azienki wyposaone w termy gazowe), a najlepiej zapewni, nawet niewielkie, rozszczelnienie okien, 
• nie bagatelizowa objaww dusznoci, blw i zawrotw gowy, nudnoci, wymiotw, oszoomienia, osabienia, przyspieszenia czynnoci serca i oddychania, gdy mog by sygnaem, e ulegamy zatruciu czadem; w takiej sytuacji naley natychmiast przewietrzy 
• pomieszczenie, w ktrym si znajdujemy i zasign porady lekarskiej. 


W trosce o wasne bezpieczestwo, warto rozway zamontowanie w domu autonomicznych czujek dymu i tlenku wgla . Koszt zamontowania takich czujek jest niewspmiernie niski do korzyci, jakie daje zastosowanie tego typu urzdze-uratowanie ycia. 


Jak pomc przy zatruciu tlenkiem wgla? 
W przypadku zatrucia tlenkiem wgla naley: 

• zapewni dopyw wieego czystego powietrza; w skrajnych przypadkach wybijajc szyby w oknie, 
• wynie osob poszkodowan w bezpieczne miejsce, jeli nie stanowi to zagroenia dla zdrowia osoby ratujcej; w przypadku istnienia takiego zagroenia pozostawi przeprowadzenie akcji subom ratowniczym, 
• wezwa suby ratownicze (pogotowie ratunkowe, PSP), 
• jak najszybciej poda tlen, 
• jeeli osoba poszkodowana nie oddycha, ma zatrzyman akcj serca, naley natychmiast zastosowa sztuczne oddychanie np. metod usta - usta oraz masa serca, 
• nie wolno wpada w panik, kiedy znajdziemy dziecko lub dorosego z objawami zaburzenia wiadomoci w kuchni, azience lub garau; naley jak najszybciej przystpi do udzielania pierwszej pomocy. 

PAMITAJMY! 

Od stosowania si do powyszych rad moe zalee nasze zdrowie i ycie oraz zdrowie i ycie naszych bliskich. A wystarczy jedynie odrobina przezornoci.


Image

Image

Image

Image